Dodatne dejavnosti

DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatnih dejavnosti ne izvajamo v okviru Kurikula za vrtce, ampak jih glede na želje in prostorske zmožnosti vrtca izvajajo zunanji izvajalci po programskem času vrtca Organiziramo jih kot interesne dejavnosti in krožke, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok, hkrati pa je to priložnost za razvijanje otrokovih močnih področij in specifičnih spoznanj, v katere so vključeni otroci od 3-6 let.

Dodatni programi ne sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca. V celoti jih financirajo starši.

SEZNAM DODATNIH DEJAVNOSTI:

V našem vrtcu, se izvajajo naslednje dodatne dejavnosti: