Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, ki  je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov (iz vsakega oddelka po eden). Svet staršev opravlja naslednje naloge:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in programih;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca ter  daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

V šolskem letu 2022/2023 je predsednik Sveta staršev g. Denis Onič.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV: