Projektno delo

PROJEKTNO DELO

Projektno delo izvajamo na podlagi problemskega ali interdisciplinarnega načina raziskovanja. Projekti potekajo po etapah raziskovanja (opredelitev raziskovalnega problema, izražanje in preverjanja domnev, postopek zbiranja informacij z različnimi tehnikami, iskanje in oblikovanje odgovorov ter uporaba novih spoznanj).

Ko se odločamo za projektno delo, iščemo načine, ki otroka postavijo v čim bolj aktiven odnos do problema. Problem oblikujemo skupaj z otroki na podlagi predhodnih spremljanj znanj in ga nato skupaj raziskujemo. Na tak način otrok vstopa v problem na njemu lasten način, ki ga pozitivno motivira za iskanje rešitev. To pa je pogoj za otrokov aktiven odnos do dejavnosti v vrtcu ter do življenja nasploh.

Otrok se uči z lastno aktivnostjo, ob interakciji z drugimi otroki in odraslimi (vzgojitelji, starši), ob temah, ki izhajajo iz njegove življenjske bližine. Omogoča mu iskanje lastnih rešitev, mu dovoljuje napake, ga vzpodbuja k razmišljanju in k učenju na njemu lasten način.

EKOŠOLA/VRTEC

je mednarodni projekt, ki skozi različne dejavnosti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Otroci spoznavajo in se dejavno vključujejo v okolje preko neposrednih izkušenj v vsakodnevnem življenju. Okolje doživljajo, odkrivajo in spoznavajo hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. V projekt so vključeni vsi oddelki vrtca.

KONCEPT GOZDNIH VRTCEV

podpira strokovne delavce v vrtcu pri učenju in igri otrok v naravi. Čeprav je narava bogato okolje, žal starši in pedagogi tega ne prepoznamo in premalo izkoriščamo. V projektu prenašamo vzgojno-izobraževalne dejavnosti na prosto, v naravo, ozaveščamo o pomenu bivanja v naravi in izmenjujemo primere dobrih praks. Letošnja novost bo videnje gozda kot učnega prostora v Kurikulumu za vrtce.

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

je EKO gibanje za promocijo branja, ki vzpodbuja interes za branje ter razvija različne predbralne izkušnje skozi vsebine: bralni nahrbtnik, bralni Palček, Knjigobube idr. V projekt so vključeni otroci od 2. do 6. leta starosti v vseh enotah.

SEZNAM EKO KNJIG ZA VRTCE

MALI SONČEK

je gibalno športni program, ki je sodobno dopolnjena in razširjena različica programa Zlati sonček in se izvaja v vseh slovenskih vrtcih. Program vsebuje štiri stopnje (modro, zeleno, oranžno in rumeno) in se izvaja od 2. do 6. leta.

GOZDNA PEDAGOGIKA

vključuje Mrežo gozdnih vrtcev in šol, ki jo koordinira Inštitut za gozdno pedagogiko. 

Cilji so:

 • razvoj koncepta gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu
 • vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih
 • spodbujanje ustvarjalnosti, radovednosti, inovativnosti v učnem procesu

ZDRAVJE V VRTCU

Zdravje v vrtcu je projekt, ki poteka v sodelovanju z NIJZ od leta 2006. Promovira zdrav način življenja za otroke v vrtcu. V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. 

PROGRAM NEON

Program je primarno preventivni program, katerega osnovni cilj je krepiti zaščitne dejavnike otrok. Z Neon programom delujemo proaktivno s ciljem, da bi se otroci znali in zmogli zaščititi pred nasiljem, zlorabo. Osnovno sporočilo programa otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI. Preventivni program so razvili v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja (ICAP, New Jersey, ZDA). V Sloveniji ga v vrtcih in šolah uspešno izvajamo že od leta 1998. Dosedanje izkušnje in odzivi, tako otrok, staršev in strokovne javnosti, so zelo dobri.

Tudi v našem zavodu izvajamo Neon program že od leta 2015 v vseh oddelkih, kjer so vključeni 5 – 6 letni otroci.

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

je nacionalni projekt društva Sobivanje.  Njegov namen je, da otroke spodbudi k razmišljanju o prijateljstvu. Rdeča nit je pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj.

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

je projekt, ki je nastal na pobudo Turistične zveze Slovenije. Projekt želi prispevati k spoštovanju, cenjenju in promociji Slovenije, ki ima raznoliko pokrajino, je zelo bogata z naravnimi lepotami, kulturo in zanimivimi ljudmi. V VVZ Kekec Grosuplje smo v projekt vključeni deset let.

VARNO S SONCEM

Zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov – ozaveščanje predšolske populacije je projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Osnovni namen je predšolske otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki in otroke vzgojiti k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

organizira slovenska Karitas. Skozi celoletno gibalno dejavnost otroke ozavešča o pomenu in načinih solidarnosti v svetu. Tek je namenjen vsem otrokom iz vrtcev, OŠ in SŠ v okviru rednih šolskih (vrtčevih) dejavnostih. Poteka od leta 2011.

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Priprava na tek solidarnosti pomeni, da se z otroki predhodno o tem pogovarjamo in pripravimo. Pogovarjamo se o problematiki podnebnih sprememb in o tem, kako to vpliva na življenje revnih otrok, predvsem v Afriki. Pogovarjamo se tudi o tem, kakšen je pravi odnos do hrane, pitne vode in kako ohranjati zdravo okolje.

BRALNA ZNAČKA

je vseslovensko gibanje za promocijo branja. Mlade spodbuja k branju. Na predšolski stopnji spodbuja interes za branje ter razvija različne pred-bralne izkušnje. Vsebine: Bralni nahrbtnik, Bralni palček, Bralni kovček, Bralni škratek, Eko branje za eko življenje idr. V projekt so vključeni predvsem otroci od 3. do 6. leta starosti v vseh enotah.

INTRANS

V sodelovanju s šolo Luisa Adamiča Grosuplje naš vrtec nadaljuje projekt. Glavni cilj projekta je izboljšati prakse mehkega prehoda iz vrtca v šolo, z namenom izboljšanja učnih priložnosti in počutja otrok in njihovih družin, še posebej tistih, ki prihajajo iz ogroženih okolij.

SPODBUJANJE PRIJAZNOSTI

Program je sestavljen iz 24 delavnic preko katerih otroke seznanimo z 8  vsebinami

 • Čuječe telo & sadimo semena prijaznosti
 • Čustva – kako se počutimo v sebi (navznoter)
 • To, kako se počutim navznoter, se kaže, vidi navzven
 • Poskrbimo za močna čustva – navznoter in navzven
 • Kako se pomirimo in rešujemo probleme
 • Hvaležnost
 • Ljudje smo odvisni drug od drugega in od narave, Zemlje

Hvaležnost in skrb za naš svet/planet

PROGRAM TEMELJI NA PRINCIPIH ČUJEČNOSTI, KATEREGA CILJE JE:

 • Uvajanje prakse čuječnosti
 • Razvijanje, krepitev socialnih in čustvenih kompetec pri otrocih
 • Krepitev pozitivne klime v skupini
 • Spodbujanje povezanosti v skupini, občutka pripadanja
 • Krepitev osebne prožnosti (rezilientnosti) pri otrocih

Otroci s tem programom dobijo umirjenost in zavedanje sebe in svoje okolice. biti empatičen in biti spodoben pomagati je nekaj, kar si s tem programom prizadevamo razviti.