Plačilo oskrbnine

OSKRBNINE

Plačilo oskrbnine ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09), Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 36/10 in 55/17) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS Ur .l. RS. št 62/10, 77/18, 40/11, 14/13, 99/13, 14/15, 51/16 in 75/17).

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca za otroke, ki so vključeni v javni vrtec ali zasebni vrtec s koncesijo. Za vse informacije glede oddaje vloge za znižano plačilo vrtca, se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oz. na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca ne glede na vzrok odsotnosti (bolezen ali kakšen drug razlog). Odsotnost napovedo preko e-Asistenta do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan.

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

Če starši ne najavijo pravočasno odsotnosti otroka, se zaračuna nadomestilo za stroške porabljenih živil v višini 2,00 € na dan (nepravočasna odjava odsotnosti), kot je določeno s Sklepom o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje (UL 47/2022). V primeru, da starši najavijo prisotnost, nato pa otroka brez obrazložitve ne pripeljejo v vrtec, se obračuna prisotnost otroka.

Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od 10-ih zaporednih delovnih dni. Za obračun zdravstvene rezervacije morajo starši vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani interni obrazec.

Starši lahko v obdobju od 1. junija do 30. septembra (čas dopustov) uveljavljajo poletno rezervacijo, vendar za neprekinjeno odsotnost do največ 22 delovnih dni. Za obračun poletne rezervacije morajo starši rezervacijo napovedati najkasneje do 1. junija oz. najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem internem obrazcu in v e-Asistentu.

Vrtec mesečno izstavi račun staršem, lokalni skupnosti in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za otroke, ki imajo dodatno subvencijo pri plačilu vrtca.

Starši so dolžni finančne obveznosti izpolnjevati dosledno. V želji, da vam olajšamo poslovanje z vrtcem, vam omogočamo različne možnosti prejemanja računov za plačilo oskrbnine.