ZDRAVJE V VRTCU

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

Zdravje v vrtcu je nacionalni projekt, ki v našem vrtcu v sodelovanju z NIJZ poteka že štirinajsto leto. Projekt promovira zdrav način življenja za otroke, starše in zaposlene v vrtcu in izven njega.

Za vzgojitelje in vse ostale strokovne delavce so v okviru programa organizirana izobraževanja, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. V ospredju je predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ.

Namen programa:

– S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

– Želimo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

– V družbi želimo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju.

– Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot celoti, posebej še v okoljih, kjer sprejemajo odločitve, ki vplivajo tudi na zdravje.

– Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

– Za doseganje željenih sprememb uporabljamo različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

Programski cilji:

Pri oblikovanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

  1. oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  2. delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.