Vpis/izpis otrok

VPIS OTROK V VRTEC

 • Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto
 • Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
 • Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki je objavljen na oglasnih deskah in v sredstvih javnega obveščanja.
 • Vlogo za vpis otroka v VVZ Kekec Grosuplje za novo šolsko leto se odda do marca tekočega leta.
 • Vlogo za vpis otroka oddajte na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
 • Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje.
 • Vrtec lahko sprejema samo otroke, ki so cepljeni proti ošpicam, mumsu in rdečkam oz. so v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja po 22.č, členu zakona ZNB.
 • Na podlagi drugega odstavka 4.a člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih je pogodba med starši in vrtcem razvezana, če do datuma, navedenega v pogodbi, starši ne predložijo potrdila, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen.

 • V primeru prestopa otroka iz drugega vrtca je potrebno pred sklenitvijo pogodbe predložiti izpisnico iz prejšnjega vrtca.

OBRAZEC:

PREHOD V DRUGO ENOTO/ODDELEK

Vrtec ima po 5. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca, pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto ali oddelek, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

V mesecu maju bomo oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo (ki jo dobite na spletni strani vrtca oziroma v oddelku vašega otroka).

7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje navaja: “Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci.

Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.”

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka , ki ga še ne želite vključiti v osnovno šolo.

Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca.

OBRAZEC:

ODLOG ŠOLANJA

V skladu s 44. členom Zakona o osnovni šoli osnova šola vpisuje otroke praviloma v mesecu februarju. Starši morajo vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

V skladu s 46. členom zakona se lahko otroku pričetek šolanja v primeru ugotovitve, da ni pripravljen nanjo, na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto.

Kljub načrtovanemu odlogu šolanja se morajo starši udeležiti vpisa v osnovno šolo. Ob vpisu šolo obvestijo o nameri odloga šolanja. Osnovna šola zaprosi poročilo o funkcioniranju otroka, ki ga pripravi vrtec, katerega je otrok obiskoval.

Starši vrtcu do konca meseca januarja predložijo Vlogo za odlog šolanja (SPODAJ) in si s tem zagotovijo mesto za svojega otroka v vrtcu.

Če starši oz. zdravstvena služba predlagajo odlog šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja komisija, imenovana s strani ravnatelja šole. Sestavljajo jo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj (47. člen Zakona o osnovni šoli). Na odločitev komisije je možna pritožba.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj oz. dvomov se lahko obrnete na strokovne delavke vrtca oz. na svetovalno delavko.

OBRAZEC:

IZPIS OTROK IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi izstopne izjave.

Odpovedni roki:

 • izstop zaradi zdravstvenih razlogov ob predložitvi zdravniškega potrdila – brez odpovednega roka,
 • prestop v drug vrtec – 14-dnevni odpovedni rok,
 • ostalo – 1-mesečni odpovedni rok.

Otroka je potrebno izpisati tudi, ko zaključi obiskovanje vrtca zaradi odhoda v osnovno šolo.

OBRAZEC: