Program dela

PROGRAM DELA

Vzgojnovarstveni zavod Kekec Grosuplje izvaja dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur (14. člen Zakona o vrtcih), medtem ko je poslovni čas vrtca 11 ur. Vse enote nemoteno obratujejo skozi vse leto, od ponedeljka do petka. 

Dnevni program predšolske vzgoje v našem vrtcu je organiziran v dveh starostnih obdobjih: od 1 – 3 let in od 3 – 6 let.

V prvem starostnem obdobju so oddelki oblikovani homogeno:

  • oddelki 1-2 let,
  • oddelki 2-3 let

V drugem starostnem obdobju so oddelki oblikovani homogeno in heterogeno:

  • oddelki 3-4 let,
  • oddelki 4-5 let,
  • oddelki 5-6 let,
  • oddelki 3-6 let,
  • oddelki 3-5 let,
  • oddelki 4-6 let.

Glede na specifiko posamezne lokacije lahko v skladu z normativi oblikujemo tudi kombiniran oddelek 2 do 6 let starosti.

KURIKULUM ZA VRTCE

Dnevni program izvajamo v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce s posebnim poudarkom na pestri in raznovrstni ponudbi na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Področja so:  jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje.

Kurikulum je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. V njem so podrobno opredeljena načela in cilji, ki jim pri načrtovanju, evalviranju in izvajanju vzgojnega dela sledimo.

Zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti. Posebej poudarja sodelovanje s starši, saj prav povezava vrtec–starši, veliko prispeva k medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Program dela načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v tandemu. Upoštevata razvojno stopnjo in interese otrok ter pobude staršev. Pri izvajanju omogočata otrokom možnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora. Igre in dejavnosti potekajo ves čas bivanja otroka v vrtcu in otroci se učijo preko igre in lastne aktivnosti v večjih ali manjših skupinah ter individualno.