Sklad vrtca

SKLAD VRTCA

PREDSTAVITEV SKLADA

Sklad VVZ KEKEC Grosuplje deluje že od leta 1999, vodi in z njim upravlja upravni odbor. Upravni odbor sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih. Mandat upravnega odbora traja dve leti in je vezan na status otroka v vrtcu.

Vsako leto upravni odbor sprejme Program dela sklada, ki vsebuje načine zbiranja in razporejanja sredstev. Sklad bo deloval po sprejetih pravilih, na podlagi Akta o ustanovitvi in delovanju Sklada VVZ Kekec Grosuplje, ki ga je sprejel SVET ZAVODA na korespondenčni seji 28/11-2016.

NAMEN SKLADA

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževanega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda vzgoje in podobno. Sredstva se lahko namenimo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Sklad sredstva pridobiva iz prispevkov staršev (enkraten znesek ali mesečni znesek pri oskrbnini), donacij, sponzorstev, z lastno dejavnostjo, zapuščin in drugih virov.

Sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do namenitve dohodnine do 0,3%. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja dodatne finančne ali davčne obremenitve, z vašo odločitvijo se namreč v sklad vrtca razporedijo sredstva, ki bi se sicer stekla v državni proračun.

OBRAZCI

DAVČNA ŠTEVILKA NAŠEGA VRTCA: 68798555
NAZIV: SKLAD-VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE

Sredstva se zbirajo in vodijo na posebnem TRR: SI56011006008341441

HVALA ZA VAŠO PODPORO IN POMOČ