Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VVZ KEKEC GROSUPLJE, Trubarjeva 15, Grosuplje

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. 51/2006 in nadaljnji) je ravnateljica Darja Zorec sprejela Katalog informacij javnega značaja VVZ Kekec Grosuplje.

 1. Osnovni podatki o katalogu.
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga.
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja.
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa in sedež: VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Odgovorna uradna oseba: Darja Zorec, dipl. vzg., ravnateljica

Telefon: 01/ 786 61 80

E pošta: vrtec.kekec@guest.arnes.si 

Spletni naslov: http://www.vrtec-kekec.si

Matična številka: 5056683000

Identifikacijska številka: SI68798555

Številka proračunskega uporabnika: 63479

Številka proračuna pri UJP: 63479

Datum prve objave kataloga: 10. 01. 2009

Datum zadnje spremembe: 01. 12. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-kekec.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na upravi vrtca VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15,                             1290 Grosuplje

Pravna podlaga

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

VVZ Kekec Grosuplje, je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Grosuplje. Izvaja predšolsko vzgojo po javno veljavnem programu Kurikulum za vrtec. S svojo dejavnostjo pomaga staršem pri celoviti vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter ustvarja enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 •   VVZ Kekec Grosuplje ima 9 enot vrtca:

1.     Enota Kekec, Trubarjeva c. 15, 1290 Grosuplje.

2.     Enota Tinkara, Tovarniška c. 12, 1290 Grosuplje.

3.     Enota Rožle, Ljubljanska cesta 4, 1290 Grosuplje.

4.     Enota Pika, Ljubljanska cesta 51, 1293 Šmarje Sap.

5.     Enota Mojca, Kersnikova c. 2a, 1290 Grosuplje.

6.     Enota Kosobrin, Št. Jurij 14, 1290 Grosuplje.

7.     Enota Pastirček, Kersnikova c. 2, 1290 Grosuplje.

8.     Enota Zvonček, Žalna 1, 1290 Grosuplje.

9.     Enota Trobentica, Velika Račna 43, 1290 Grosuplje.

Organigram organa

Glej prilogo 1

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Darja Zorec, dipl. vzg., ravnateljica

Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Telefon: 01 786 61 80

e-pošta: vrtec.kekec@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov

Breda Zupančič, mag.prof. zg. učenja

Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Telefon: 01 786 61 82

e-pošta: vrtec.kekec@guest.arnes.si

Obdelava osebnih podatkov

INFORMACIJA ZA POSAMEZNIKE

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov:

http://www.gov.si ali http://www.pisrs.si

Predpisi lokalnih skupnosti

Povezava na lokalni register predpisov:

http://www.grosuplje.si

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov:

http://eur-lex.europa.eu

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Kurikulum za vrtce
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Finančni načrt vrtca
 • Poročilo letnega delovnega načrta

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Sodni postopki zaradi izterjave dolgov
 • Upravni postopki na področju informacij javnega značaja
 • Upravni postopki ob sprejemu otrok v vrtec

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok, 44. člen Zakona o vrtcih, evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur.
 • Evidenca plačil staršev, 45. člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč, 46. člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, 46.a člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.
 • Število zagotovljenih mest in število prostih mest v vrtcu, predvidena čakalna doba do vključitve v vrtec 20.č člen Zakona o vrtcih, evidenca je dostopna na:

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/SeznamVrtci.aspx. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest, 21. člen Zakona o javnih uslužbencih, evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur.

 •  Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih, 21. člen Zakona o javnih uslužbencih, evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur.
 • Seznam oddanih javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti in enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV, 2. odstavek 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN – 3), evidenca je dostopna na naslovu: https://www.enarocanje.si

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 •   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kekec Grosuplje
 •   Drugi splošni akti zavoda
 •   Publikacija vrtca
 •   Zloženka Prvič v vrtec

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Programi zavoda in druge informacije  so podrobneje predstavljeni na spletni strani zavoda www.vrtec-kekec.si

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Informacija o prostih mestih v vrtcu

2. Informacija o možnosti vpisa in vključitve otroka.

3. Informacija o plačilu vrtca.

4. Informacija o dejavnostih za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.

5. Informacija o možnosti zaposlitve.

6. Informacija o programih vrtca.

7. Informacija o poslovanju vrtca in posameznih enot.

8. Informacija o oddelkih I. oz. II. starostne stopnje v enotah.

                                                                                              Darja Zorec