Svetovalno delo

SVETOVALNO DELO

Svetovalna služba se vključuje v celostno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu, preko med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojnih in preventivnih dejavnosti,
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije,
  • neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami (otroci, ki potrebujejo individualno obravnavo in so vključeni v redni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo).

Svetovalna služba deluje v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč s pravili varstva osebnih podatkov in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.