Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IZVEDBENEGA KURIKULUMA

Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter bogatenju življenja in dela v oddelku.

Izvajamo jih v času bivanja otrok v vrtcu v obliki delavnic, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti s področja glasbe, plesa, športa.

Načrtujejo in izvajajo jih strokovne delavke vrtca. O svojem načrtovanem in izvedenem delu v določenem obdobju obveščajo starše na oglasnih deskah, eAsistentu in roditeljskih sestankih, o razvojnem napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.

Dodatni stroški, ki so vezani na izvajanje obogatitvenih dejavnosti (vstopnine, prevozi, karte) niso zajeti v ekonomsko ceno vrtca.