Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam vpisanih otrok

SEZNAM SPREJETIH OTROK IN ČAKALNI SEZNAM VPISANIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

PREDNOSTI SPREJEM:

Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere starši v skladu z zakonom, ki ureja celotno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. Prav tako prednostno obravnava otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani Centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo Centri za socialno delo.

Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (sprejet 2/2-2011)v 14. členu navaja:

  • če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri odločitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednja kriterija:
  1. starost otroka – prednost ima starejši otrok,
  2. datum oddaje vloge.

Sprejeti otroci bodo vključeni v VVZ Kekec Grosuplje s 1. 9. 2023.

Starši lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15. dneh po vročitvi obvestila, vložijo ugovor na Svet VVZ Kekec Grosuplje. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.

Čakalni seznam otrok za šolsko leto 2023/24 velja do 31. 8. 2024.