MALI SONČEK

MALI SONČEK

Namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. V program so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba posvetiti še več pozornosti ter jim prilagoditi naloge oziroma oblike in metode dela.

Mali sonček – modri (za otro-ke od 2. do 3. leta) vsebuje 8 nalog:

NALOGE:

 • Modri planinec – 4 izleti: 2 daljša spre-hoda v bližini vrtca in 2 izleta v nekoliko vzpetem svetu (dva sprehoda in en izlet (skupaj s starši) organizira vrtec, en izlet pa starši sami). Otroci, ki so vključeni v program Ciciban planinec, na podlagi te nalepke pridobijo tudi nalepko mar-kacije.
 • Igre brez meja – športno popoldne s starši v katerem koli letnem času. Izvaja se na zunanjih površinah vrtca.
 • Naravne oblike gibanja na prostem – športno dopoldne, v katerega vključi-mo naravne oblike gibanja. Izkoristimo naravne ovire in pripomočke. ALI De-javnosti na trim stezi – na igrišču vrt-ca pripravimo kratko, krožno trim stezo in jo obogatimo z zgodbo, ki bo otroke motivirala. Pripravimo vsaj 10 vadbenih postaj s slikami.
 • Igrenaprostempozimi – otroci se v okviru športnega dopoldneva igrajo na snegu in s snegom (sankanje po manj-šem hribčku), v primeru zelene zime seotroci igrajo z nestrukturiranim materi-alom (peskom, listjem, kamenčki …).
 • Vožnja s poganjalčkom – Otroci se vozijo s primernim poganjalčkom po prostoru, gibanje se lahko izvaja ob (ali po) zarisani črti. Znati se morajo pravo-časno ustaviti;
 • Igre z žogo – otroci znajo izvajati naj-bolj osnovne dejavnosti z žogo: poigra-vati se z različnimi žogami, balonom; prenašati žoge; metati različne žoge, ri-ževe vrečke; ujeti kotalečo žogo; brcniti žogo; kotaliti žogo z rokami.
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom – otroci se gibalno izražajo na podlagi ilustracij v slikanicah. Poznajo naj vsaj eno bibarijo in eno enostavno ljudsko rajalno igro.
 • Naravne oblike gibanja – otroci naj s pomočjo vzgojiteljice izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki, valja-nje, vzdigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje, vesa.

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu prejmejo priznanje.

Mali sonček – zeleni (za otro-ke od 3. do 4. leta) vsebuje 8 nalog:

NALOGE:

 • Zeleni planinec – 4 izleti: 3 izleti (en izlet se opravi jeseni, en pozimi ter en spomladi) in 1 orientacijski pohod, ki se izvede poljubno ne glede na letni čas. Na izletih lahko sodelujejo starši, en izlet od predvidenih štirih opravi otrok sam s svojimi starši. Otroci, ki so vključeni v program Ciciban planinec, na podlagi te nalepke pridobijo tudi nalepko Gor-skega apolona.
 • Igre brez meja – športno popoldne s starši se izvaja v popoldanskem času v obliki športnega popoldneva. Sklop družabnih gibalnih/športnih iger.
 • Mini kros – pripravimo progo, ki je dolga približno 200 metrov. Otroci tečejo posamično, v parih ali manjših skupinah po označeni poti. Lahko jim povemo zgodbico. Če otrok ne zmo-re kontinuirano preteči razdalje, lahko vmes tudi hodi. Časa ne merimo. ALI Dejavnosti na trim stezi na igrišču – pripravimo kratko, krožno trim stezo. Otroci naj skupaj z vzgojitelji hodijo po stezi in iščejo vadbene kartončke s sli-kami, ki predstavljajo gibalno nalogo na postajah – teh naj bo vsaj 12.
 • Igre na prostem s smučmi – igre na snegu brez in z alpskimi ali tekaškimi smučmi ali igre z nestrukturiranim ma-terialom in igre s smučmi na travi.
 • Vožnja s triciklom ali skirojem – otroci se prosto vozijo vsaj dve minuti s primernim triciklom po prostoru. V primerni razdalji postavimo stožce, da otroci vozijo med njimi oziroma uredi-mo preprost poligon.
 • Igre z žogo – metati različne žoge čim dlje; ujeti žogo, rutico, če jo poda odra-sla oseba; brcati žogo čim dlje; kotaliti različne žoge z rokami; odbijati balone z različnimi deli telesa.
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom – otroci se gibalno izražajo ob ilustracijah v slikanici, lahko poslušajo glasbeno pravljico in sami ustvarjajo ob glasbi. Poznajo naj vsaj eno ljudsko rajalno igro, ki se lahko pleše v krogu, koloni, ravni vrsti, z vijuganjem itd. Izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro.
 • Naravne oblike gibanja – otroci naj sproščeno in skladno glede na njihove sposobnosti izvajajo naravne oblike gi-banja, kot so hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki, valjanje, vzdi-govanje, nošenje, potiskanje, vlečenje, vesa.

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo priznanje.

Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta) vse-buje 8 nalog:

NALOGE:

 • Oranžni planinec – 4 izleti: 3 izleti (en izlet se opravi jeseni, en pozimi ter en spomladi) in 1 orientacijski pohod, ki se izvede poljubno ne glede na letni. Vsaj en izlet in orientacijski pohod organizira vrtec, dva izleta pa starši ali vrtec. Otro-ci, ki so vključeni v program Ciciban pla-ninec, na podlagi te nalepke pridobijo tudi nalepko Clusijevega svišča.
 • Igre brez meja – se izvajajo v popol-danskem času v obliki igralne urice oziroma športnega popoldneva. Sklop družabnih gibalnih/športnih iger.
 • Minikros – pripravimo progo, ki je dol-ga od 250 do 300 metrov. Otroci tečejo posamično, v parih ali manjših skupi-nah po označeni poti. Če otrok ne zmo-re kontinuirano preteči razdalje, lahko vmes tudi hodi. Časa ne merimo. ALI Dejavnosti na trim stezi na igrišču – pripravimo kratko, krožno trim stezo. Otroci naj skupaj z vzgojitelji hodijo po stezi in iščejo vadbene kartončke s sli-kami, ki predstavljajo gibalno nalogo na postajah, ki naj jih bo vsaj 15.
 • Igre na prostem s smučmi – igre na snegu brez in z alpskimi ali tekaškimi smučmi ali igre z nestrukturiranim ma-terialom in igre s smučmi na travi.
 • Vožnja s skirojem ali kolesarjenje – otroci se prosto vozijo vsaj dve minuti s primernim dvokolesom s koleščki po prostoru. Otrokom postavimo preprost krožni poligon, ki mora vsebovati vsaj nekaj vijuganj med ovirami in varno ustavljanje brez zaletavanja.
 • Igre z žogo – otroci znajo: metati in ujeti različne žoge z odbojem od tal; metati žogo na primeren koš; zadeti različne mirujoče cilje metati žoge čim dlje; brcati žogo v (širok) cilj; odbijati balone z različnimi deli telesa; kotaliti različne žoge z različnimi deli telesa; podiranje kegljev, plastenk z določene razdalje; odbijati balon z loparjem, poi-gravati se s počasno žogico s hokejsko palico.
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom – otroci se gibalno izražajo ob pripove-dovanju zgodbice. Poznajo naj vsaj eno ljudsko rajalno igro, ki se lahko pleše v krogu, koloni, vrsti, z vijuganjem itd. in v kateri ima en otrok posebno vlogo. Izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajal-no igro (skupinsko ustvarjanje), ki lahko temelji na besedilu pesmi, ritmu in me-lodiji.
 • Naravne oblike gibanja – otroci spro-ščeno in skladno izvajajo naravne obli-ke gibanja v oteženih okoliščinah, npr. hoja po klopi ali gredi z obročkom na glavi, gibanje vzvratno, plazenje z žogi-co v rokah, plazenje po naklonini nav-zdol, lazenje z riževo vrečko na hrbtu, plazenje (hoja, poskoki …) z zvezanimi nogami – z elastiko, plezanje po mor-narski lestvi, ki ni pritrjena na tla itd.

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo priznanje.

Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta) vse-buje 11 nalog:

NALOGE:

 • Rumeni planinec – 5 izletov: 4 izleti (en izlet se opravi jeseni, en pozimi ter dva spomladi) in orientacijski pohod, ki se izvede poljubno ne glede na letni čas. Dva izleta in orientacijski pohod organizira vrtec, dva izleta pa starši ali vrtec. Otroci, ki so vključeni v program Ciciban planinec, na podlagi te nalepke pridobijo tudi nalepko knjižico Ciciban planinec, spominsko diplomo in zače-tni dnevnik Mladega planinca.
 • Igre brez meja – se izvajajo v popol-danskem času v obliki igralne urice oziroma športnega popoldneva. Sklop družabnih gibalnih/športnih iger.
 • Minikros – pripravimo progo, ki je dol-ga približno 300 metrov. Otroci tečejo posamično, v parih ali manjših skupi-nah po označeni poti. Če otrok ne zmo-re kontinuirano preteči razdalje, lahko vmes tudi hodi. Časa ne merimo. ALI Dejavnosti na trim stezi na igrišču – pripravimo kratko, krožno trim stezo. Otroci naj skupaj z vzgojitelji hodijo po stezi in iščejo vadbene kartončke s sli-kami, ki predstavljajo gibalno nalogo na postajah, ki naj jih bo vsaj 18.
 • Igre na prostem s smučmi – igre na snegu brez in z alpskimi smučmi ali igre na snegu ter hoja in tek na smučeh 500 metrov ali igre z nestrukturiranim ma-terialom in igre s smučmi na travi.
 • Kolesarjenje – otroci se prosto vozijo vsaj eno minuto s primernim dvoko-lesom po prostoru, pri čemer se lahko nekajkrat (občasno) z nogo dotaknejo tal. Prostor s stožci ali drugimi oznaka-mi uredimo tako, da otroci vsaj dvakrat spremenijo smer (zavijejo).
 • Rolanje – otroci se prosto rolajo po ustreznem prostoru. Prostor s stožci ali drugimi oznakami uredimo tako, da otroci večkrat spremenijo smer (vijuga-jo med stožci) ter se vsaj enkrat zape-ljejo pod neko vodoravno oviro (po-membno je, da skrčijo kolena). Otroci se morajo varno zaustaviti.
 • Drsanje – otroci se prosto drsajo po drsališču. Prostor s stožci ali drugimi oznakami uredimo tako, da otroci več-krat spreminjajo smer (vijugajo med stožci) ter se vsaj enkrat zapeljejo pod neko vodoravno oviro (pomembno je, da skrčijo kolena). Otroci se morajo var-no zaustaviti.
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom – otroci se gibalno izražajo ob glasbi in samostojno ustvarjajo z gibom in rit-mom. Poznajo naj vsaj dva ljudska ple-sa; en ples naj se pleše v paru. Izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro (skupinsko ustvarjanje).
 • Elementi atletske in gimnastične abecede – otroci sproščeno in skla-dno izvedejo dejavnosti, ki sodijo med osnovne elemente atletske in gimna-stične abecede
 • Igre z vodo, ob vodi in v vodi – otro-ci sproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagajanje na vodo: prilagajanje na upor vode, pota-pljanje glave, izdihovanje v vodo, gle-danje pod vodo, plovnost in drsenje na vodi.

Otroci naj bi opravili vsaj 7 nalog; na koncu dobijo medaljo in priznanje.